nov 14, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Comments are off for this post

Norma Ö-Norm 3355-2 opisuje elektro-fyzikálny proces elektroosmózy, v ktorom sa pomocou elektród zapustených v murive dodáva jednosmerné elektrické napätie.

Elektroosmóza Schwille

Konštantný zdroj prúdu 900-940

Podľa Rakúskeho inštitútu pre štandardy sídliaceho vo Viedni a priamo norma Ö-Norm 3355-2 opisuje elektro-fyzikálny proces elektroosmózy ako taký, v ktorom sa pomocou elektród zapustených v murive dodáva jednosmerné elektrické napätie. V roku 1978 BAM (Bun- desanstalt für Materialforschung Berlin – Spolkový in štitút pre materiálový výskum v Berlíne) v laboratórnom experimente schválil na základe vedeckých skúšok elektroosmózu pre odvlhčovanie muriva. Naša elektroosmóza zodpovedá Ö-Norm B 3355-2 systém elektro- osmózy: typ 900-940 vyvíjaný a vyrábaný s použitím najnovších technológií.

Súčasťou systému je nastaviteľný, samo-regulačný zdroj napájania, v žargóne nazývaný aj konštantný zdroj prúdu, s digitálnym displejom zobrazujúcim aktuálne napätie a prúd. Systém pracuje úplne automaticky, ale počas inštalácie je nutné prúd nastaviť potencio- metrom. Podľa rakúskej normy Ö-Norm, sa množstvo prúdu na bežný meter uloženej kladnej elektródy počíta medzi 4-7 mA. Zariadenie je prevádzkované s maxi- málnym napätím 15 Voltov. Zariadenie je v zhode so smernicami VDE a je v súlade s smernicami EMC Eu- rópskeho spoločenstva.

Technické dáta

 • Zdroj prúdu: v súlade Ö-Norm B 3355-2
 • Displej 1: Ukazovateľ elek. napätia
 • Displej 2: Ukazovateľ elek. prúdu
 • Displej 3: Ukazovateľ počtu dní
 • Výstupné napätie: 0 – 15 Voltov
 • Prúdový výstup: 0 – 500 mA max.
 • Potenciometer: 4 – 7 mA / Meter
 • Napájanie: 230 Volt 50 Hz 8 VA
 • Pripojenie: Kábel so zástrčkou
 • Materiál: Šedý plast ABS
 • Ochrana: IP 54
 • Šírka: 220 mm
 • Výška: 190 mm
 • Hĺbka: 90 mm

Anóda a katóda

Pri správnej prevádzke podľa Ö-Norm 3355-2, kábel anódy spĺňa nároky na veľmi vysokú odolnosť a dlhú životnosť. Vodivý kábel je odolný voči kyselinám, zásadám a vodným roztokom solí. Inštaluje sa na stenu do drážky s vodivou maltou. Pre rohy s polomerom 2,5 cm a väčším je povolený ohyb anódového kábla. Kábel môže byť pripojený priamo k riadiacej jednotke, alebo môže byť pripojený cez UP zásuvku s medenými vodičmi.

Technické dáta

 • Priemer kábla: 7 mm
 • Medenný drôt: 0,75 mm2
 • Povrch: 220 cm2 na Meter
 • Plast: Čierny vysoko vodivý
 • Odolnosť: voči kyselinám, lúhom, vodným roztokom solí
 • El. zaťaženie: max. 7 mA / meter
 • Montáž: v drážke s vodivou maltou
 • Polomer: min. 2,5 cm
 • Dodávka: 100 Metrový zväzok

Anóda z titánového drôtu

Titánový anódový drôt spĺňa veľmi vysoké nároky na veľkú odolnosť a dlhú životnosť. Titánový drôt triedy 1 alebo 2 priemeru 2mm je odolný voči kyselinám, zásadám a vodným roztokom solí. Inštaluje sa na stenu do drážky s vodivou maltou. Pre rohy s polomerom 2,5 cm a väčším je povolený ohyb titánového anódového drôtu. Drôt môže byť pripojený priamo k riadiacej jednotke, alebo môže byť pripojený cez UP zásuvku s medenými vodičmi.

 

Vodivá malta pre inštaláciu elektród

Pre vytvorenie dobrého kontaktu s murivom, sú elektródové káble uložené v drážke v stene, ktorá je vyplnená vodivou maltou. Táto malta zaisťuje lepší kontakt medzi elektródovým káblom a vlhkým murivom. Špeciálna zmes, ktorá sa pripravuje na stavenisku pomocou domiešania grafitu a je pripravená k použitiu.

Technické dáta

 • Nádoba s 1000 ml grafitom
 • Obsah uhlíka: 99,9%
 • Frakcia: 15-20 μm

Konštantný zdroj prúdu 900-940

Zdroj konštantného prúdu je dodávaný už pripojený s napájacím káblom Schüco, takže nie je potrebný elektrikár k pripojeniu na 230 V. Pre výstup sú na zdroji umiestnené dve svorkovnice pre pripojenie anód alebo katód. Viacnásobné konektory umožňujú pripojenie viacerých elektród. Po úspešnej inštalácii elektród sa pomocou malého skrutkovača upraví na potenciometri množstvo celkového prúdu. Hoci norma B 3355-2 umožňuje použitie až 8 mA na meter anódového vedenia, odporúčame, aby ste začali s nižším výkonom. Dobré výsledky sme dosiahli použitím 4 mA na meter anódového vedenia, aby sa zabránilo príliš rýchlemu vysychaniu kontaktných miest. Rozsiahly komplex s 180 m anódového kábla na univerzite v Innsbrucku, pracuje dokonca len s 2 mA / m, a po krátkej dobe boli namerané veľmi dobré výsledky.

Elektródový kábel má v strede medený drôt, ktorý sa používa pre pripojenie k zdroju konštantného prúdu a k prepojeniu jednotlivého anódového alebo katódového vedenia. Aby bolo možné ľahko a správne odizolovať medený drôt, budete potrebovať odstraňovač izolácie káblov. Odstraňovač izolácie (foto) má dve rezné plochy, ktoré odstránia izoláciu kábla až po medený drôt. S dvoma rotáciami odstraňovaču izolácie vznikne rez. Potom sa môže sňať izolácia kábla. Po odizolovaní ostane odhalený medený drôt, tak ako je vyobrazené na skici. Takýto alebo podobný odstraňovač izolácie káblov, dostanete v obchodoch s elektroinštaláciami, alebo u zásielkových spoločností.

Odizolujte otvorené konce káblov!

V žiadnom prípade nie je možné inštalovať do drážky otvorené neizolované konce vodivých káblov. Káblové zväzky obsahujú vždy 5 gumených koncoviek. Koncovka je naplnená dodaným tukom na batérie (alebo vazelínou) a je nasunutá na vodivý kábel. Týmto spôsobom odizolujete koniec kábla proti vlhkosti. Iba tak môžete vodivý kábel umiestniť do drážky v stene.

1. Spôsob inštalácie

 • murivo s hrúbkou steny do cca 1 m
 • terén v zatrávnenej úprave, popr. spevnená plocha
 • výšková úroveň vnútornej podlahovej konštrukcie zhruba v
  rovnakej výške ako vonkajší terén, resp. podlaha je o niečo vyššie

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vonku nad úrovňou terénu
 • záporná – tyčová elektróda vonku pod úrovňou terénu

 

 

2. Spôsob inštalácie

 • murivo s hrúbkou steny do cca 1 m
 • výšková úroveň vnútornej podlahovej konštrukcie je pod
 • úrovňou terénu

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vonku nad úrovňou terénu
 • záporná – tyčová elektróda vonku pod úrovňou terénu
  a pod úrovňou vnútornej podlahy

 

 

3. Spôsob inštalácie

 • pevné hutné murivo s hrúbkou do 3 m
 • terén v zatrávnenej úprave, popr. v spevnená pôdna
  plocha
 • výšková úroveň vnútornej podlahovej konštrukcie je
  oproti vonkajšiemu terénu v zhruba rovnakej výške

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vnútri nad podlahovou doskou
 • záporná – tyčová elektróda vonku pod úrovňou
  terénu a pod úrovňou vnútornej podlahy

 

 

4. Spôsob inštalácie

 • masívne murivo s dutinami
 • murivo s veľkými dutinami alebo dvojvrstvové murivo
  sa rieši ako murivo so samostatnými stenami používajú sa dve kladné a dve záponé elektródy

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vonku nad úrovňou terénu
 • kladná + elektróda vnútri nad úrovňou podlahy
 • záporná – tyčová elektróda vonku pod úrovňou terénu
 • záporná – tyčová elektróda vnútri pod úrovňou podlahovej
  konštrukcie

 

 

5. Spôsob inštalácie

 • Ak chýba horizontálna a vertikálna zábrana proti vzlínajú- cej kapilárnej vlhkosti a pôsobeniu bočnej zemnej vlhkosti
 • Ak je úroveň stropu pivnice nad úrovňou vonkajšieho terénu

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda 1x vo vnútri nad úrovńou terénu (resp. pod úrovňou stropu podzemného podlažia) a 1x vo vnútri nad podlahovou doskou odvlhčovaného priestoru
 • záporná – tyčová elektróda pod úrovňou terénu, v rovno- mernej vzdialenosti od kladných elektród

 

 

6. Spôsob inštalácie

 • Ak chýba horizontálna a vertikálna zábrana proti vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a pôsobeniu bočnej zemnej vlhkosti
 • Ak je úroveň stropu pivnice a úroveň vonkajšieho terénu v rovnakej výške

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda 1x vonku nad úrovňou terénu a 1x vnútri nad úrovňou podlahovej dosky
 • záporná – tyčová elektróda pod úrovňou terénu, v rovno- mernej vzdialenosti od kladných elektród

 

 

 

7. Spôsob inštalácie

 • práce vo vonkajších priestoroch o okolí budovy nie sú možné kvôli chodníkom, zvršku vozovky alebo inžinier- ským sieťam a inak všeobecne neprístupným miestam

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vnútri približne v úrovni vonkajšieho terénu
 • záporná – tyčová elektróda vonku v zemine (pod úrovňou terénu), prevŕtanie steny pre tyčovou elektródu

 

 

 

8. Spôsob inštalácie

 • práce je možné realizovať len z vútornej strany v suterénnych miestnostiach
 • z vonkajších priestorov nie sú zaznamenané žiadne priesaky povrchových, resp. podpovrvchových vôd

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vo vnutri pod stropom pivnice
 • záporná – tyčová elektróda vo vnutri pod podlahovou doskou

 

 

 

9. Spôsob inštalácie

 • ak je vo vonkajšom priestranstve overený, funkčný dre- nážny systém

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda vnútri nad podlahou
 • alternatívne kladná + elektróda vonku nad úrovňou
  priľahlého terénu
 • záporná – tyčová elektróda pod úrovňou drenážneho
  systému vo vonku v zemi

 

 

10. Spôsob inštalácie

 • Ak chýba horizontálna a vertikálna zábrana proti vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a pôsobeniu bočnej zemnej vlhkosti
 • Ak je úroveň stropu pivnice a úroveň vonkajšieho terénu v rovnakej výške

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda 1x vonku nad úrovňou terénu a 1x vnútri v päte klenby
 • záporná – tyčová elektróda pod úrovňou podlahy pivnice

 

 

 

11. Spôsob inštalácie

 • kaskádové zapojenie pre vysokú budovu s extrémne vysokou vyvzlínanou vlhkosťou, napr. u kostolov, veží, historických pamiatok (V prípade dlhodobého zatekania od narušených klampiarskych prvkov a pri zavlhnutých konštrukciách vo vyš šej úrovni)

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda 1x vnútri v hornej časti a 1x vnútri nad ze mou
 • záporná – tyčová elektróda vonku alebo vo vnútri v zemi

 

 

12. Spôsob inštalácie

 • pohľadové murivo, napr. tehlové murivo lomový kameň, pieskovec, okruhliaky a
  pod. v režnom prevedení

Umiestnenie elektród:

 • kladná + elektróda je vložená do špár, može byť doplnená hĺbkovými sľučkami
 • záporná – tyčová elektróda vo vnútri alebo vonku v zemi

 

Elektoosmóza proti vlhkosti

Elektroosmóza s konštantným prúdom, vhodná pre vysušovanie tehlového, kamenného, hlineného muriva a betónových konštrukcií.

Elektroosmotický systém s konštantným prúdom, kde dokážeme pri zemnej – vzlínajúcej vlhkosti v stavebnej konštrukcii dostať vlhkosť až pod základovú dosku daného objektu, čo pri iných systémoch sanácie muriva (injektáž, podrezanie, plechy) nie je dosiahnuteľné.

Elektroosmóza je vvhodná pre tehlové, kamenné, zmiešané, betónové a hlinené murivo. Systém funguje rovnako výborne pri každom type muriva.

Elektroosmotický systém s konštantným prúdom typ: 900-940 podľa normy B 3355-2.

 1. Riadiaca jednotka
 2. Titanová anóda
 3. Uhlíková katóda
 4. Grafitová zmes

Technologický postup, zaškolenie zadarmo

Elektroosmóza vysušuje vlhké murivo s minimálnymi nákladmi a za použitia prirodzeného princípu pohybu vody. Extrémne nízke náklady na prevádzku systému, zabraňujú opätovnému vzlínaniu vlhkosti do stavebného materiálu.

Tento ochranný spôsob sanácie nevyžaduje takmer žiadnu inváziu do stavebnej konštrukcie; musia byť odstránené iba staré omietky, ktoré boli poškodené vlhkosťou a soľou. Tieto musia byť odstránené pri akomkoľvek spôsobe sanácie.

Systém funguje perfektne v akomkoľvek type muriva (tehla, kameň, kompozitné aj betónové steny), napriek trvalej prevádzke spotreba energie zostáva zanedbateľne nízka. Zatiaľ čo funkcia systému elektroosmózy je bezúdržbová, je vhodné dať si funkčnosť systému pravidelne skontrolovať špeciálne vyškolenými technikmi.

Systém beží na veľmi nízkom napätí s minimálnym prúdom (rozsah mA), a ako výsledkom je prevádzka úplne bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny a veľmi efektívna z hľadiska nákladov.

V prípade záujmu alebo akejkoľvek otázky nás ihneď Kontaktujte!

Elektroosmóza popis systému

 1. Riadiaca jednotka – “Srdce” systému: napájací zdroj sa automaticky prispôsobí stupňu vlhkosti v stene. Elektrické napätie zostáva konštantné, a tým zaručuje optimálne sušenie, ktoré možno ľahko sledovať prostredníctvom nášho monitorovacieho zariadenia.
 2. Titánová anóda (hlavný dirigent): anódy boli vytvorené s rozsiahlym využitím komerčne čistého titánu potiahnutého platinou, zaisťujúcou vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči fyzickému a chemickému pôsobeniu.
 3. Uhlíková katóda
 4. Zemniaca tyč: pre inštaláciu v okolitom teréne. Jednoduchá manipulácia a špeciálne materiálové zloženie sú výhody, ktoré znesú akékoľvek porovnanie.

 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.